Aviso legal

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos ao usuario dos nosos datos:

Denominación Social: ACM Itenor SC
Nome Comercial: ACM Itenor SC
Domicilio Social: Xaquín Lorenzo, Nº 3 – Local Nº 10, 15895 Ames, La Coruña, España
NIF: J70454558
Teléfono: 625662899
Fax:
e-Mail: jose@itenor.es
Datos de rexistro:
Pagina Web: https://itenor.es

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pón a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observación e cumprimiento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sin que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode empregar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se empregarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidiera incumplir a lexislación nacional ou internacional, a moral o a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independiente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puideran afectar ou incumplir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, prégase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Sen embargo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web se atopan debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independientemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, requiren en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimiento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de cualquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador NON AUTORIZA expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debiendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa sola mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contenidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte enderezo electrónico: jose@itenor.es

Veracidad de la información.

Toda a información que facilita o Usuario debe ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a suscripción dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada a ACM Itenor permanentemente actualizada de xeito que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos perxuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

Menores de edad.

Para o emprego dos servicios, os menores de idade deben obtener sempre previamente o consentimento dos pais, tutores ou representantes legales, responsables últimos de tódolos actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade na determinación de contenidos concretos aos que acceden os menores corresponde a aqueles, por isto se acceden a contidos non apropiados por Internet, deberán establecerse nos seus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloqueos, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, a pesar de que non sexan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

Obligación de facer un uso correcto da Web.

O Usuario comprométese a empregar a Web conforme á la Lei e ao presente Aviso Legal, así como á moral e a boas costumes. A tal efecto, o Usuario absterase de empregar a páxina con finalidades ilícitas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de cualquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en cualquera equipo informático do prestador.

En particular, e a título indicativo pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, grabacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

  1. (a) sexa contraria, desprecie ou atente contra os derechos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais e outras normas vixentes;
  2. (b) induza, incite ou promova actos delictivos, denigrantes, difamatorios, violentos ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;
  3. (c) induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
  4. (d) sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das persoas;
  5. (e) de calquera maneira perxudique a credibilidade do prestador ou de terceros; e
  6. (f) constitúa publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

Lei Aplicable e xurisdicción

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de tódolos conflictos derivados ou relacionados co seu uso os xulgados e tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.